Opšti uslovi

Radi otklanjanja eventualne sumnje, korišćenjem Internet sajta www.morisrentacar.com korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovim Opštim uslovima, koji su dostupni, jasni i razumljivi.  

 

I Uvodne odredbe i terminologija

Sajt prikazan na adresi www.morisrentacar.com sastavio je MORIS RENT A CAR,  Aerodrom Beograd 47; matični broj: 17515896, PIB: 103121483 (u daljem tekstu: Moris).  

Sadržaj sajta i pružanje usluga putem sajta regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), Zakonom o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 52/2019 - dr. zakon) i drugim pozitivnim propisima Republike Srbije. Moris se obavezuje da će korisniku pružati usluge u skladu sa ovim Opštim uslovima na način i sa ograničenjima propisanim u ovim Opštim uslovima, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Terminologija u ovom dokumentu:

Sajt, u smislu ovih Opštih uslova, je sajt prikazan na adresi www.morisrentacar.com (u daljem tekstu: Sajt). 

Korisnik, u smislu Opštih uslova, je lice koje koristi Sajt (u daljem tekstu: Korisnik, u množini Korisnici).

 

II Ograničenje odgovornosti

Sajt može sadržati netačne podatke, slovne greške, kao i greške softversko-tehničke prirode usled kojih Moris može po sopstvenom nahođenju i bez prethodne saglasnosti Korisnika vršiti odgovarajuće izmene. Izmene Sajta se mogu izvršiti u bilo kom trenutku bez postojanja obaveze kompanije Moris da o tome obavesti Korisnike. Moris ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da će Sajt biti kompatibilan sa hardverom ili softverskim rešenjima koja Korisnik koristi. Moris zadržava pravo i da privremeno ili trajno izbriše svu sadržinu sa Sajta.

Moris ne daje garanciju da će sajt ili rezultat korišćenja Sajta ispuniti zahteve i očekivanja Korisnika, funkcionisati/biti dostupan bez ikakvih prekida ili grešaka, postići nameravanu svrhu, biti kompatibilan sa bilo kojim drugim softverom, pretraživačem (browser), sistemom ili drugim uslugama.

Konstatuje se da Moris neće biti odgovoran za bilo koju štetu koja nastane za Korisnika usled korišćenja Sajta.

 

III Zaštita podataka o ličnosti

Konstatuje se da je Moris rukovalac obrade podataka o ličnosti imajući u vidu da samostalno određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

Moris čuva privatnost svih Korisnika i štiti njihove podatke o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a u srazmeri sa svrhom njihove obrade. Moris konstatuje da radnje obrade čine prikupljanje podataka o ličnosti, njihovo beleženje, razvrstavanje i upotreba.  

Moris obrađuje sledeće podatke o ličnosti:

  • Geolokacija;
  • Email;

Moris, zarad ostvarenja svrhe Sajta obrađuje podatke o ličnosti navedene u prethodnom stavu. Moris će ove podatke čuvati 60 meseci posle unošenja, posle čega će ih izbrisati.

Konstatuje se da Moris do podataka o ličnosti dobijenih u prethodnom stavu dolazi kada Korisnik:

  • Pristupi Sajtu;
  • Unese svoju e-mail adresu u formu za prijavljivanje na newsletter;

Moris, zarad praćenja posećenosti, optimizacije i ostvarivanja svrhe i namene Sajta, može koristiti Google Analytics (u daljem tekstu: GA4), platformu analitičkih usluga koje pruža Google LLC (u daljem tekstu: Gugl). GA4 omogućava kompaniji Moris preciznu analizu korišćenja Sajta od strane Korisnika i to upotrebom geolokacijskih tehnologija. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Gugl koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Gugl, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na sajtu i upotrebom Interneta. Gugl će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Gugla. Korišćenjem Sajta, Korisnik pristaje da Gugl obrađuje podatak o ličnosti – geolokaciju Korisnika, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da Google prikuplja podatke o ličnosti i to i kao rukovalac i kao obrađivač podataka o ličnosti. Gugl će ovaj podatak o ličnosti čuvati u skladu sa svojim pravilima o privatnosti na koje Moris ne može uticati.  

Konstatuje se da Sajt u sebi sadrži implementiranu tehnologiju kolačića (cookies). Kolačić je informacija, u formi tekstualnog fajla, koju Sajt pohranjuje na Korisnikov računar, tablet, mobilni telefon ili bilo koji drugi uređaj koji može primiti kolačiće. Uloga kolačića je da omogući Sajtu da funkcioniše (uopšte) ili da funkcioniše znatno efikasnije, ali i da kompaniji Moris obezbedi informacije kao što su posete, zadržavanja na sajtu, identifikacija Korisnikovog uređaja ili slično.

Moris, zarad komuniciranja sa Korisnicima i izveštavanja u vezi novina na Sajtu (newsletter), prikuplja i e-mail adrese Korisnika koji unesu iste u formu na Sajtu. Moris će ove podatke čuvati 60 meseci posle unošenja, posle čega će ih izbrisati.

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

 

IV Internet sajtovi trećih lica

Radi ispunjenja svrhe i namene Sajta, zbog potrebe poboljšanja funkcionalnosti, referenci, kao i zbog optimizacije sajta u kontekstu internet pretrage, Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima u vlasništvu trećih lica. Stavljajući na raspolaganje te linkove, Moris ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova, niti prihvata ikakvu odgovornost za sadržaj tih sajtova i bezbednost preusmerenog Korisnika, u bilo kom obliku. Korisnik pristupa takvim web sajtovima na vlastiti rizik i korišćenje tih sajtova je uređeno na način određen od strane njihovih vlasnika. U slučaju eventualnog saznanja da sajtovi trećih lica sadrže nezakonite informacije, Moris će ukloniti navedene linkove. 

 

V Odgovornosti i obaveze Korisnika

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje pruža korišćenjem Sajta, kao i za povredu prava kompanije Moris ili prava bilo kojeg trećeg lica koje se vrši korišćenjem Sajta u suprotnosti sa ovim Opštim uslovima ili bilo kojim pozitivim propisom.

Odgovornost Korisnika podrazumeva, ali se ne ograničava na:

  • bilo kakve nezakonite radnje;
  • neovlašćeno korišćenje podataka bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica;
  • slanje irelevantnih ili zlonamernih podataka - tzv. spam;
  • unošenje ili pokušaj unošenja kompjuterskih virusa, kao i svaki drugi pokušaj kompromitovanja bezbednosti Sajta;
  • testiranje, skeniranje sistema ili mreže, posebno traganje za slabostima Sajta;
  • obrnuti inženjering.

 

VI Prava intelektualne svojine

Svi tekstovi, fotografije, audio i video materijal i znakovi koji se nalaze na Sajtu predstavljaju isključivu intelektualnu svojinu kompanije Moris, osim ako suprotno nije posebno navedeno. 

Prihvatanjem ovih Opštih uslova korisnik potvrđuje da je Sajt sa svim svojim sastavnim delovima razvijen, programiran, pripremljen, napisan, uređen od strane kompanije Moris, primenom niza metoda, određenih standarda i različitih znanja i utroškom resursa kao što su vreme, trud i novac, i čine vrednu intelektualnu svojinu kompanije Moris.

 

VII Izmene i dopune opštih uslova

Moris zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene Opštih uslova, uz prethodno obaveštavanje Korisnika putem Sajta, a svako dalje korišćenje Sajta koje usledi od strane Korisnika će se smatrati prihvatanjem izmena i dopuna ovih Opštih uslova.

 

VIII Rešavanje sporova i merodavno pravo

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik je saglasan da je za bilo kakav spor koji nastane usled korišćenja Sajta merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.

 

IX Prelazne i završne odredbe

Ukoliko je bilo koja odredba ovih Opštih uslova, ništava, neprimenljiva ili neizvršiva, ili to u međuvremenu postane, ista neće uticati na važenje, primenljivost i izvršivost ostalih odredaba, pri čemu će se takva odredba zameniti, u meri u kojoj je to dozvoljeno pozitivnim pravom, pravno važećom, primenljivom i izvršivom odredbom koja je pravno i ekonomski najbliža ništavoj, neprimenljivoj ili neizvršivoj odredbi.

Ovi Opšti uslovi počinju da se primenjuju danom njihovog objavljivanja na Sajtu.

Korisnik prihvata da će, ukoliko je potrebno, svu komunikaciju sa kompanije Moris po pitanju ovih Opštih uslova inicirati slanjem e-mail-a na adresu office@morisrentacar.com.

Koristimo kolačiće da bismo unapredili vaš doživljaj prilikom posete našem sajtu.
Nastavljajući posetu sajtu prihvatate našu politiku korišćenja kolačića.

Opšti uslovi