Uslovi korišćenja

UGOVOR

O najmu vozila zaključen izmedu MORIS RENT A CAR doo i korisnika vozila (u daljem tekstu: Korisnik)

Član 1.

MORIS RENT A CAR daje Korisniku na korišćenje vozilo pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom i važećim cenovnikom.

Član 2.

Korisnik se svojim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom, cenovnikom i obavezuje se:

 • da je iznajmljeno vozilo preuzeo shodno Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima,
 • daje uz vozilo primio dokumenta za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu i pribor, kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru,
 • da iznajmljeno vozilo nakon završenog najma vratio u mesto i u roku utvrđenom ovim ugovorom, odnosno ranije na zahtev MORIS RENT A CAR-a
 • da će produženje ugovorenog vremena najma i sve ostale promene zatražiti od MORIS RENT A CAR-a 48 sati pre ugovorenog roka vraćanja vozila,
 • da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (za vršenje krivičnih dela, carinskih, deviznih i drugih prekršaja, kao i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, prevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica i za učestvovanje u autosportskim priredbama, niti pod dejstvom alkohola, droga iii drugih opojnih sredstava. Ukoliko korisnik postupi suprotno ovoj tački, nadoknadiće MORIS RENT A CAR-u pričinjenu štetu u punom iznosu,
 • da će iznajmljeno vozilo koristiti samo za sopstvene potrebe i vozilom upravljati on ili lice koje ispunjava sve uslove i naveden je u Ugovoru; odgovornost ovih lica je solidarna,
 • da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine niti da vozilom pređe državnu granicu bez prethodno dobijene saglasnosti i zelenog kartona od strane MORIS RENT A CAR-a,
 • da bez saglasnosti MORIS RENT A CAR-a ne sme vršiti nikakvu promenu delova, sklopova, uređaja i opreme na vozilu – promenjene ili nedostajuće delove korisnik je dužan nadoknaditi MORIS RENT A CAR-u u visini njihove tržišne vrednosti na dan vraćanja vozila,
 • da uređaje i sredstva za obezbeđenje vozila od krađe (alarm, kuka, brava Zeder) obavezno koristi i vozilo zaštiti,
 • da omogući kontrolu vozila i dokumentacije licu MORIS RENT A CAR-a.

Član 3.

MORIS RENT A CAR će nadoknaditi korisniku troškove za ulje i lake opravke vozila koje su nastale na vozilu tokom najma na osnovu prezentiranog računa, po izvršenom plaćanju, a isti mora biti naslovljen na MORIS RENT A CAR, a do maksimalnog iznosa koji je propisan o isplati gotovine i važećim zakonskim propisima.

Član 4.

Korisnik je dužan da pri zaključivanju Ugovora akontira utvrđeni novčani iznos i deponuje druge ispravne i naplative instrumente plaćanja prema važećem cenovniku.

Član 5.

Korisnik prihvata da isplati MORIS RENT A CAR-u:

 • najam vozila i ostale usluge prema važećem cenovniku; o promeni cena najma za vozila MORIS RENT A CAR nije dužan da obavesti korisnika; za iznos uplaćene akontacije garantuje se cena najma do visine akontacije,
 • troškovi goriva, opravke auto guma i naknada (drumarine, mostarine, trajekta, kazni, parking kazni, taksa
 • sudskih sporova) padaju na teret korisnika, a ukoliko ih je MORIS RENT A CAR prethodno platio, refundiraće ih od korisnika,
 • povratnu kilometražu kad korisnik vrati iznajmljeno vozilo van ugovorenog mesta vraćanja.

Član 6.

Korisniku se na korišćenje daje tehnički ispravno vozilo, a za sve eventualne tehničke neispravnosti koje nastanu tokom najma korisnik snosi punu odgovornost.

Ako prilikom korišćenja vozila dođe do oštećenja motora, pogonskog mehanizma, menjača, kvačila, kartera ili drugog karakterističnog dela (usled nedostatka ulja za motor, diferencijala menjača, sredstva za hlađenje, pregrejanosti motora i sl.) ugovorene strane ce zajednički u ovlašćenom servisu izvršiti defektažu kvara i utvrditi visinu materijalne štete. Ukoliko je do kvara došlo usled nepažnje korisnika, korisnik je dužan da nadoknadi MORIS RENT A CAR-u pričinjenu materijalnu štetu na vozilu u punom iznosu i izgubljenu dobit zbog nekorišćenja vozila u visini minimalne zarade MORIS RENT A CAR-a prema važećem cen­ovniku, a najviše 30 dana. U slucaju totalne havarije, korisnik je duzan da MORIS RENT A CAR-u nadok­nadi izgubljenu dobit od dana havarije do dana prodaje vozila.

Član 7.

U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe vozila ili delova ili pogonske neispravnosti vozila, korisnik je dužan da ne napušta vozilo dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane MORIS RENT A CAR-a, da sačeka organe MUP-a i obezbedi njihov zapisnik, sem u slučaju pogonske neispravnosti vozila i podnese pisanu izjavu poslovnici MORIS RENT A CAR-a. Ukoliko korisnik propusti neku od navedenih radnji i time pričini štetu MORIS RENT A CAR-u, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu.

Član 8.

U slučaju štete na vozilu korisnik plaća puni iznos popravke oštećenog vozila i druge gubitke koje MORIS RENT A CAR ima zbog oštećenja vozila uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorišćenja vozila za vreme trajanja popravke prema važećem cenovniku, a najviše do 30 dana. U slučaju krađe vozila ili drugih okolnosti zbog kojih korisnik nije u mogućnosti po završetku najma vozilo vratiti MORIS RENT A CAR-u, korisnik će nadoknaditi tržišnu vrednost vozila po proceni iznajmljivača na dan isplate, kao i druge gubitke koje MORIS RENT A CAR ima zbog nedostatka vozila, ukljucujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorišćenja vozila prema važećem cenovniku, a najviše do 30 dana U slučaju štete prema trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje bi MORIS RENT A CAR mogao imati po toj osnovi. Rizik i visinu obaveze naknade štete korisnik može umanjiti prihvatanjem odgovarajućiih osiguranja i to:

OSIGURANJE BEZ UČEŠĆA U ŠTETI (CDW) Prihvatanjem ovog osiguranja korisnik vozila otkupljuje svoju odgovornost za štetu,

OSIGURANJE OD KRAĐE (IP) Prihvatanjem ovog osiguranja korisnik otkupljuje svoju odgovomost za krađu vozila,

OSIGURANJE LICA (PAI) Prihvatanjem ovog osiguranja putnici su osigurani za slučaj smrti ili invaliditeta do iznosa propisanih pravilima osiguravajućeg zavoda i važećih zakonskih propisa. Osiguranjem nisu pokriveni rizici uništenja ili oštećenja auto guma i donjeg podstioja TP i CDW osiguranje ne pokrivaju štete nastale u rizičnim područjima ili u ratnim zonama. Prihvatanjem TP i CDW ne umanjuje odgovornost korisnika za štetu, ukoliko ovaj nije poštovao Članom 7. predviđenu proceduru kod štetnog događaja. Osiguranjem nisu predviđene štete počinjene namerno pod uticajem alkohola ili droge, bez propisane vozačke dozvole ili u slučaju da je dozvola vozaču oduzeta, u slučaju da se u vozilu nalazi veći broj lica od broja registrovanih sedišta, kao i drugim okolnostima predviđenim pravilima odgovarajućeg društva ili zakonskim propisima

Član 9.

MORIS RENT A CAR ne odgovara za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga ili robe koja se nalazi u ili na vozilu, kao ni za štetu nastalu zbog zakašnjenja kod isporuke vozila ili kvara na vozilu za vreme korišćenja vozila.

Član 10.

U slučaju spora po ovom Ugovoru, stranke priznaju nadležnost suda u Beogradu.

Član 11.

Ovaj Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, jedan za MORIS RENT A CAR i jedan za Korisnika.